Gebruiksvoorwaarden

Versie van 23 september 2022

INLEIDING

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bevatten de regels voor toegang tot dit platform voor digitale educatieve inhoud, hierna te noemen het Platform.

Door gebruik te maken van dit Platform, erkent u dat u als gebruiker bekend bent met de voorwaarden, deze zonder voorbehoud aanvaardt en naleeft.

De uitgevers van het Platform behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze “Algemene Gebruiksvoorwaarden” te allen tijde te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen, in het bijzonder om rekening te houden met eventuele juridische, jurisprudentiële, redactionele en/of technische ontwikkelingen. De versie die van toepassing is, is de versie die online toegankelijk is.

U wordt daarom geadviseerd regelmatig de meest recente versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIK DOOR DE GEBRUIKER, PRAKTISCHE INFORMATIE

Het project Citizen Code Python heeft als doel jongeren kennis te laten maken met programmeren, in het bijzonder met de talen Blockly en Python, door middel van spelactiviteiten.

1/ Toegang tot de oefeningen

De activiteiten zijn 24/7 beschikbaar via Google Chrome of Mozilla Firefox op Windows, Ubuntu en Android en via Safari op MacO en iOs.

2/ Toegang tot het platform

Je hebt toegang tot het platform met elke up-to-date browser op app.futureengineer.be

Om het platform voor de eerste keer te gebruiken, moet u :

Een account aanmaken door enkele gegevens in te vullen.

3/ Technische ondersteuning

U kunt per e-mail contact met ons opnemen via contact@futureengineer.fr

Onze teams zullen hun uiterste best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden en eventuele incidenten op te lossen.

4/ Gebruikte apparatuur

De gebruikte apparatuur moet voldoen aan de volgende specificaties om goed gebruik te kunnen garanderen:

Minimaal :

Systeem: PC Android IOS (Chrome, Firefox, Safari >= 13)

Processor: 4 kernen 1,4 GHz

Geheugen: 2 GB RAM

Aanbevolen voor optimale prestaties :

Systeem: PC Android IOS (Chrome, Firefox, Safari >= 14)

Processor: 4 kernen 2 GHz

Geheugen: 2 GB RAM

ARTIKEL 2 – GEBRUIKERSLICENTIE

De toegang tot dit Platform geeft u het recht om het te gebruiken op een niet-exclusieve, private en/of collectieve basis.

Uw gebruik van het Platform impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Dergelijk gebruik van het Platform mag enkel gratis gebeuren en moet educatieve doeleinden nastreven. Elk commercieel gebruik van het Platform en zijn inhoud is strikt verboden.

Alle inhoud gepubliceerd op het Platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, foto’s, illustraties, grafieken, computergrafieken, kaarten, videogrammen, muziek, pictogrammen en software, hierna te noemen “de Inhoud”, kunnen werken vormen in de zin van artikel L.112-1 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom of inhoud beschermd door auteursrechten in de zin van artikel L.211-1 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom.

Krachtens artikel L. 122-4 van de Franse wet op intellectueel eigendom is elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur of zijn rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden onwettig. Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of transformatie, schikking of reproductie door welke kunst of proces dan ook.

We willen u er ook aan herinneren dat schending van het auteursrecht in Frankrijk strafbaar is met een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300.000 euro.

De Franse wet op de intellectuele eigendom stelt eveneens een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300.000 euro op elke vastlegging, reproductie, mededeling of beschikbaarstelling aan het publiek, al dan niet tegen betaling, of televisie-uitzending van een uitvoering, fonogram, videogram of programma, zonder de toestemming, indien vereist, van de houder van de rechten.

Bijgevolg verbindt u zich ertoe om:

de Inhoud te downloaden op je computer, uitsluitend voor persoonlijk of collectief educatief gebruik in de klas;

de gedownloade Inhoud op geen enkele drager te reproduceren, in het bijzonder niet gedrukt of digitaal, tenzij deze kopieën van de Inhoud strikt beperkt zijn tot persoonlijk of collectief educatief gebruik;

de Inhoud niet te representeren, distribueren of netwerken, in welke vorm of op welke manier dan ook, buiten het Platform;

de Inhoud niet aan te passen, te wijzigen, te verplaatsen, te veranderen of te verwijderen buiten de Content aggregatie, wijziging en aanpassingsdiensten aangeboden door het Platform zelf;

de namen van de uitgevers van het Platform en/of de auteurs van de Content of hun rechtsopvolgers en/of enige andere informatie met betrekking tot de rechten van de uitgevers en/of de auteurs van de Content of hun rechtsopvolgers niet te wijzigen, aan te passen, te verplaatsen, te verwijderen of te vervangen.

ARTIKEL 3 – INHOUD GEMAAKT EN/OF GEDEELD DOOR GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM

U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor de Content die u op het Platform plaatst.

U bent persoonlijk aansprakelijk zowel tegenover derden als tegenover de Platform Uitgevers voor het niet naleven van de bovenstaande bepalingen en zult de Platform Uitgevers vrijwaren van alle claims, eisen of acties die het gevolg kunnen zijn van het niet naleven van deze bepalingen.

De Uitgevers van het Platform hebben het recht om de kenmerken of Inhoud van het Platform te wijzigen en de toegang tot bepaalde secties te beperken en kunnen, naar eigen goeddunken, de toegang tot het Platform of een deel ervan opschorten, onderbreken of beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet naleven van de “Algemene Gebruiksvoorwaarden” van het Platform; zonder dat dit op welke manier dan ook kan worden betwist. Zij garanderen niet dat het Platform foutloos is of dat alle onvolkomenheden zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 4 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U bent als enige aansprakelijk voor enige directe, indirecte, materiële of immateriële schade of verlies als deze is veroorzaakt door, gebaseerd is op of voortkomt uit het gebruik van het Platform door u of een persoon die door u gemachtigd is om het Platform te gebruiken. Met gebruik bedoelen we elk gebruik van het Platform, frauduleus of niet.

Als zodanig doet u afstand van elke claim of juridische actie met betrekking tot dergelijke schade en vooroordelen, op basis van de contractuele aansprakelijkheid van de uitgevers van het Platform of op enige andere basis.

Minderjarigen hebben toegang tot het Platform op voorwaarde dat zij hiervoor vooraf toestemming hebben gekregen van hun ouders (of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) en om de informatie en e-mailadressen te verstrekken waarnaar communicatie kan worden verzonden. Het feit dat zij zich registreren impliceert dat zij deze voorafgaande toestemming hebben verkregen, die uitdrukkelijk wordt vereist op het Platform op het moment van registratie.

De Uitgever(s) van het Platform behoudt/behouden zich het recht voor om op elk moment schriftelijk bewijs hiervan te vragen en controles uit te voeren, evenals om elke persoonlijk account te verwijderen waarvoor de minderjarige houder nalaat dergelijk bewijs te leveren binnen vijf (5) dagen na het verzoek, of binnen elke andere termijn gesteld door de Uitgever(s). De Uitgever(s) van het Platform zullen elke persoonlijk account onmiddellijk verwijderen na ontvangst van een ouderlijk verzoek om de persoonlijke account te sluiten en de gerelateerde inhoud te verwijderen.

De Uitgever(s) van het Platform verbinden zich ertoe om alles in het werk te stellen om de veiligheid van toegang, raadpleging en gebruik van het Platform te verzekeren.

Bijgevolg kunnen de Uitgevers van het Platform niet aansprakelijk gesteld worden in de volgende gevallen:

Tijdelijke onderbrekingen om bepaalde bestanden te updaten;

Operationele moeilijkheden of tijdelijke onderbreking van deze diensten buiten de wil van de Platform Uitgevers, in het bijzonder in geval van onderbreking van elektriciteits- of telecommunicatiediensten;

Tijdelijke onderbrekingen van diensten die nodig zijn voor hun ontwikkeling of onderhoud;

Defecten of storingen in de transmissie van berichten of documenten.

ARTIKEL 5 – HYPERLINKS

Het Platform bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.). De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico’s van illegale inhoud.

ARTIKEL 6 – TOEPASSING VAN DE FRANSE WET

De regels die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform en op alle Inhoud en informatie die het bevat, vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.